Legislatívny rámec

NUTRIČNÝ TERAPEUT
Nutričný terapeut je zdravotnícky pracovník podľa zákona č. 578/2004 Z.z., ktorému podľa tohto zákona Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] v povolaní nutričný terapeut.

Podmienky vydania licencie
Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak je odborne spôsobilý podľa
§ 33 zákona č. 578/2004 Z.z. Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania Nutričný terapeut sa preukazuje dokladom o získaní  vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa, alebo úplným stredným vzdelaním  v študijnom odbore asistent výživy.

Profesijné tituly nutričného terapeuta
 Profesijný titul „nutričný terapeut špecialista" používa podľa § 11 zákona 513/2011 Z.z. nutričný terapeut, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore fyziologická a klinická výživa (§ 26 ods. 1 písm. a) alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore asistent výživy (§ 26 ods. 1 písm. b).Profesijný titul „nutričný terapeut so špecializáciou v špecializačnom odbore“ sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore liečebná výživa (§ 26 ods. 2). 

Nutričný terapeut, ktorý získal odbornú spôsobilosť podľa § 26 ods. 1 písm. a) a § 26 ods. 2, samostatne vykonáva okrem špecializovaných pracovných činností podľa odseku 2 aj výskumnú, výchovnú a vzdelávaciu činnosť spojenú s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. 

NUTRIČNÝ ŠPECIALISTA
Odborný titul “nutričný špecialista” nie je nijak zakotvený v slovenskej legislatíve a na Slovensku ho nie je možné študovať. Odbor nutričný špecialista je možné študovať napríklad v Českej republike v rámci nadväzujúceho magisterského študijného odboru dostupného iba na Lekárskej fakulte Masarykovej univerzity a 1. Lekárskej fakulte univerzity Karlovej v Prahe. Nutričný terapeuti, ktorí absolvujú toto štúdium získavajú špecializáciu v súlade s českým nariadením vlády č. 31/2010 Sb. 

DIETOLÓG
Pojem dietológ nie je nijako zakotvený v legislatíve. Ľudia, ktorí sa týmto pojmom označujú sú často iba výživový poradcovia bez kompetencie na prácu s pacientmi s diagnózou a bez kompetencie na prácu v odbore liečebná, fyziologická, alebo klinická výživa. Naopak “ústavný dietológ” pôsobí v niektorých zdravotníckych zariadeniach ako odborný garant liečebnej výživy. Nutričný terapeut spolupracuje s ústavným dietológom, ošetrujúcim lekárom a nutričným tímom pri
nariadení, príprave a podávaní individuálnych diét,
nariadení a príprave tekutej výživy,
nariadení, príprave a podávaní špeciálnych diét,
nariadení, príprave a podávaní vysoko sterilnej stravy pre transplantačnú jednotku (Vyhláška č. 321/2005 Z. z.)

VÝŽIVOVÝ PORADCA, NUTRIČNÝ PORADCA, VÝŽIVOVÝ ŠPECIALISTA AJ. 
Výživový poradca je každý, kto si založí živnosť a splňuje podmienky živnostenského oprávnenia (bezúhonnosť a svojprávnosť). Výživový poradca teda nemusí dosahovať žiadne z vyššie uvedených vzdelaní, zároveň nemá právo pracovať s pacientom s diagnózou.